Žena pri mori na dovolenke

Štatút súťaže "Zober JOJku na dovolenku"

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ súťaže „Zober JOJku na dovolenku“ (ďalej len ako „Súťaž“) je spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO:35 843 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

1.2. Pravidlá Súťaže sú upravené jediným dokumentom a to týmto štatútom, ktorý je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len ako „Štatút“).

1.3. Ceny do Súťaže v rámci vzájomnej spolupráce dodáva spoločnosť: Koala Tours, a.s., zapísaná v Okresného súdu Bratislava I Vložka číslo: 2835/B | IČO: 36250791 | Dunajská 8, Bratislava 811 08.

2. Pravidlá Súťaže

2.1. Do súťaže sa smú zapojiť iba fyzické osoby (ďalej len ako „Účastník), staršie ako 18 rokov v čase zapojenia sa do súťaže, plne spôsobilé na právne úkony, a budú zároveň súhlasiť s pravidlami Súťaže, ktoré sú obsiahnuté v tomto Štatúte.

2.2. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, spracúvať a používať jeho osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.3. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý zverejní na Instagram fotografiu s hashtagom "jojkanadovolenke". Na fotografii musí byť zachytená aj otvorená aplikácia TV JOJ v mobile. Príspevok s fotografiou musí byť verejný a zobrazený v zozname nedávno pridaných prispevkoch pod hashtagom #jojkanadovolenke. 

2.4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., ako aj partneri Súťaže.

3. Trvanie Súťaže

3.1. Súťaž bude trvať od 15.7.2019 do 15.8.2019 vrátane.

4. Výhry

4.1. Prevádzkovateľ Súťaže odovzdá celkom 1 cenu:

All inclusive letecký zájazd do Maroka pre dve osoby v termíne 01.09. - 08.09.2019 do hotela Lixus Beach Resort 4* s odletom z/do Bratislavy v hodnote 1.940 €.

5. Výhry a daň z príjmov

5.1. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhra v súťaži podlieha dani z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení.

6. Žrebovanie a vyhlásenie víťazov

6.1. Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov Prevádzkovateľa.

6.2. Žrebovanie výhercov a uverejnenie správy o vyhodnotení prebehne najneskôr do jedného dňa od ukončenia Súťaže.

6.3. Výherca bude informovaný o získaní výhry a jej uplatnení prostredníctvom súkromnej správy na Instagramovom profile.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže obsiahnutých v Štatúte ako aj právo na zrušenie Súťaže. Zmenu pravidiel obsiahnutých v Štatúte zverejní na Portáli vhodným spôsobom.

7.2. Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry.

7.3. Na výhru v Súťaži nevzniká právny nárok. Výherca nemá právny nárok na zmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty. Výhru nemožno vymáhať a to ani prostredníctvom súdu v zmysle § 845 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

7.4. Výherca môže preniesť svoj nárok na výhru na tretiu osobu.

7.5. V prípade, ak sa zistí, že Účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má Prevádzkovateľ právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

7.6. Účastník Súťaže udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ za účelom oznámenia výhry v tejto Súťaži zverejnil na internetovej stránke Prevádzkovateľa meno a priezvisko výhercu v súťaži. Každý Účastník má právo na odvolanie tohto súhlasu. Každý Účastník zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení v informačnom systéme Prevádzkovateľa Súťaže.

7.7. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Účastník svoj súhlas s účasťou v Súťaži ako aj súhlas s pravidlami Súťaže, ktoré sú obsiahnuté v tomto Štatúte.

7.8. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Prevádzkovateľom Súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia Súťaže. V Bratislave dňa, 15. júla 2019.